Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest FIRMA PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWA "ARSAN" S.C. PIOTR I BOGUSŁAW SULIKOWSCY, adres siedziby: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Henryka Sienkiewicza 10C, adres do doręczeń: j.w., NIP: 8811329790, REGON: 890672842, adres poczty elektronicznej: arsan0@poczta.onet.pl
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane w celu
  1. udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług oraz korzystania z usług noclegowych,gastronomicznych realizowanych przez Pensjonat Chata Sudecka 57-550 Sienna 7 g,h - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie u uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. alitycznym i statystycznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 3. Odbiorcą danych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym obsługę rachunkowo-księgową, hosting strony internetowej i poczty e-mail, Poza wskazanymi podmiotami Pani/Pana dane mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 8. PLIKI "COOKIES"
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
   • sesyjne
   • stałe
   • analityczne
   1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
   2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com